GDPR

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Kto sme?
Športové gymnázium riadi výchovno-vzdelávací proces v študijnom odbore gymnázium (7902 5) formou štvor alebo osemročného štúdia. Športové gymnázium je školou so špecifickým zameraním, kde žiaci absolvujú stredoškolské štúdium gymnaziálneho typu a zároveň je vytvorený priestor pre rozvoj ich športového talentu v športových odvetviach - atletika, džudo, triatlon, športová gymnastika, volejbal a zápasenie, hádzaná, vodný slalom a krasokorčuľovanie. s cieľom prípravy a výchovy pre štátnu športovú reprezentáciu Slovenskej republiky.

Osobné údaje
Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?
Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu.

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?
Spoločnosť: Športové gymnázium
Sídlo: Ostredková 10, 821 02 Bratislava
IČO: 17 337 020

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú :
- používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
- vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
- relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,
- presné a aktualizované,
- držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
- uchovávané v bezpečných podmienkach.

Kto je v spoločnosti Zodpovedná osoba (DPO)?
Kontaktné údaje (DPO)
Mgr. Mariana Práznovská
Ostredková 10
821 02 Bratislava
Slovenská republika
zodpovednaosoba@sportschool.sk

Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?
Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

 

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom poskytovania výchovno- vzdelávacej starostlivosti a za účelom identifikácie fyzickej osoby pri uplatnení oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Osobnú údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona č. 18/2018 Z.z.

Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?:
Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. Školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zverejnenie
Spoločnosť bude odovzdávať vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhlasu za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacej starostlivosti.

Doba zachovania (retenčné obdobie)
Spoločnosť spracúva osobné údaje na V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?
Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame vaše osobné údaje, vy, dotknutá osoba, máte nasledujúce práva: 

- Právo na prístup - máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o vás.
- Právo na opravu - máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
- Právo na zabudnutie - za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o vás, z našich záznamov.
- Právo na obmedzenie spracovania - ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.
- Právo na prenosnosť - máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o vás, prevedené na inú organizáciu.
- Právo na námietku - máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
- Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania - máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.
- Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo sa sťažovať, ako je uvedené v doložke nižšie.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?
Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, použite odkaz v dolnej časti dokumentu na webovej stránke, kde sa nachádza žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a zaslaním tejto žiadosti na mailovú adresu: zodpovednaosoba@sportschool.sk a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu Vašich osobných údajoch. Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi, alebo priamo dozornému orgánu.

 NA STIAHNUTIE:

 Žiadosť o prístup k predmetu.docx