Študijne odbory


Športové gymnázium sa mení s účinnosťou od 01.01.2019 na Strednú športovú školu /SŠŠ/, Ostredková 10, Bratislava. SŠŠ je stredná škola, ktorá pripravuje žiakov so športovým nadaním na štúdium na vysokej škole a pre výkon povolania a odborných činností v športe. Odborné vzdelávanie a príprava v SŠŠ rozvíjajú vedomosti, zručnosti a schopnosti žiaka so športovým nadaním získané v predchádzajúcom vzdelávaní a poskytujú vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné pre výkon povolania a odborných činností v športe. Na tomto type školy je upravený zoznam študijných odborov pre školský rok 2019 / 2020 na:

- športové gymnázium 7451 J – úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou,
- športový manažment 7471 M – úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Profil absolventa - športové gymnázium

     Absolvent športového gymnázia je osobnosťou, ktorá je ľudsky, spoločensky a vedomostne pripravená na život: je morálne a eticky uvedomelý, je zdravo sebavedomý, stará sa o svoje telesné a duševné zdravie, je flexibilný, schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny akceptuje jedinečnosť a odlišnosti iných, ctí si a rešpektuje kultúrne a historické tradície. Vie uplatniť získané vedomosti a zručnosti pri ďalšom vzdelávaní sa a je pripravený na vysokoškolské štúdium ktoréhokoľvek typu, absolvovať akúkoľvek formu pomaturitného štúdia. Vo vybranom športe a získa kvalifikáciu tréner II. stupňa.
Zároveň je pripravený na dráhu profesionálneho športovca, trénera, rozhodcu a funkcionára v športe. Vie vystupovať na verejnosti a dokáže komunikovať s novinármi, disponuje dvoma svetovými jazykmi, ovláda prácu s počítačom, robí dobré meno škole svojim vystupovaním, vytvára kvalitné medziľudské vzťahy, je schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať informácie, je usilovný, svedomitý, disciplinovaný, čestný so zmyslom pre fair play.

Profil absolventa – športový manažment

     Absolvent sa môže uplatniť ako kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže riadiť a koordinovať základné činnosti v oblasti športu, navrhovať a realizovať praktické riešenia pre športové zväzy a ďalšie športové organizácie. Absolvent získa počas štúdia schopnosti potrebné pre oblasť športového marketingu, manažmentu, základov ekonomiky a základov podnikania v športe. Rozsah znalostí v oblasti zdravého životného štýlu a výživy umožní absolventovi pripravovať a analyzovať stravovací režim športovcov. Je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získa kvalifikáciu tréner II. stupňa. V praxi sa uplatní ako manažér v športových kluboch, telovýchovných jednotách, športových zväzoch, regeneračných centrách, fitnescentrách a v iných organizáciách v oblasti športu alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Stredná športová škola neposkytuje vzdelávanie v 8. ročnom vzdelávacom programe pre školský rok 2019/2020.